Omgangsregeling en contact

In de wet is vastgelegd dat ieder kind recht heeft op omgang met zijn ouders. Ook heeft een kind recht op omgang met niet-ouders als het gaat om personen waarmee het kind een nauwe persoonlijke betrekking heeft. Denk bijvoorbeeld aan opa’s en oma’s.

Omgang onderling regelen

Het heeft de sterke voorkeur dat ouders in onderling overleg afspraken maken over de omgangsregeling tussen de niet-verzorgende ouder en het kind. In vaktaal wordt ook wel gesproken over een zorgregeling / contactregeling. Als er tussen de ouders weliswaar geen relatie meer als echtgenoten is, zal u als ouder van uw kind toch met elkaar te maken blijven hebben. Ouders zijn vrij om de afspraken te maken die in het belang van uw kind wenselijk worden geacht. Zo kunnen er afspraken gemaakt worden over het halen en brengen van de kinderen, de tijdstippen en frequentie van de omgang. Ook worden er meestal afspraken gemaakt over de omgang tijdens schoolvakanties en feestdagen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Wat als ouders er onderling niet uitkomen?

Als ouders er samen niet uitkomen, kunnen ouders samen een mediator inschakelen. Een mediator is een onafhankelijke persoon die probeert om u beiden in een aantal gesprekken tot elkaar te brengen. Lukt dit niet of wil één van u beiden geen gebruik maken van mediation, dan kan de kinderrechter gevraagd worden om een omgangsregeling vast te stellen. De kinderrechter zal de argumenten van beide ouders aanhoren en daarbij het belang van het kind meewegen. Ook kan de kinderrechter de Raad voor de Kinderbescherming vragen om een advies uit te brengen. Als het gaat om een kind van twaalf jaar of ouder, dan zal de kinderrechter het kind in de gelegenheid stellen om zijn of haar mening te geven.

Standaard omgangsregeling?

In de wet is geen standaard omgangsregeling opgenomen. In de praktijk komt een omgangsregeling echter vaak uit op één weekend per veertien dagen en een deel van de schoolvakanties en feestdagen. De niet-verzorgende ouder mag zelf bepalen hoe hij aan de omgang met zijn kind invulling geeft.

Recht op omgang met opa en oma?

Er bestaat in Nederland geen wettelijk recht voor opa’s en oma’s op omgang met hun kleinkinderen. Wel schrijft de wet voor dat een kind recht heeft op omgang met personen met wie hij / zij een nauwe persoonlijke betrekking heeft. In de praktijk kan de relatie tussen het kind en zijn of haar opa en oma zo intensief zijn dat er inderdaad sprake is van een ‘nauwe persoonlijke betrekking’.

Terug naar familierecht.

Heeft u een advocaat in Breda nodig voor een omgangsregeling?

Neem dan contact met ons op.

Contact