Jeugdrecht advocaat Breda

Civiel jeugdrecht

Tot het achttiende levensjaar zijn jongeren minderjarig. Vanaf 12 jaar kunnen jongeren met een rechter in aanraking komen.

De kinderrechter treedt ook op in familiezaken. Denk dan bijvoorbeeld aan de situatie waarbij het niet goed gaat thuis of op school en ligt er een verzoek gericht aan de kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Of denk aan een situatie dat een kind niet meer bij de ouders kan wonen, omdat dat te gevaarlijk is. In zo’n geval kan de kinderrechter beslissen dat een kind uit huis wordt geplaatst.

In deze of andere gevallen kan het wenselijk zijn dat u(w kind) wordt bijgestaan door een advocaat die gespecialiseerd is in het jeugdrecht. Nicola van Vliet is een gespecialiseerde, en bij de VNJA (Vereniging voor Nederlandse Jeugdrecht Advocaten) aangesloten, jeugdrechtadvocaat die graag uw belangen behartigt.

Maatregelen van kinderbescherming

Om de ontwikkeling van een kind veilig te stellen, kan de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel opleggen. De meest voorkomende en lichtste maatregel is de ondertoezichtstelling. Zwaardere maatregelen zijn de uithuisplaatsing en de gezagsbeëindigende maatregel.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

De kinderrechter kan een ondertoezichtstelling uitspreken indien de kinderrechter van mening is dat een gezin hulp nodig heeft bij het opvoeden van het kind en vrijwillige hulpverlening niet meer voldoende is of ouders de hulp niet willen accepteren. In het geval dat een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken, krijgt het kind een jeugdzorgwerker van een Gecertificeerde Instelling toegewezen. Deze jeugdzorgwerker helpt bij de opvoeding en begeleidt het kind en de ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven wel zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar een jeugdzorgwerker kijkt over de schouders van de ouders mee. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de jeugdzorgwerker geeft. In principe blijft het kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen.

Indien de ondertoezichtstelling niet voldoende is, kan de kinderrechter besluiten het kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin of een instelling.

Als een kind acuut gevaar loopt en snel uit huis geplaatst moet worden, kan de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter verzoeken om een voorlopige ondertoezichtstelling met een (crisis) machtiging uithuisplaatsing. Tijdens deze voorlopige ondertoezichtstelling zet de Raad voor de Kinderbescherming het onderzoek voort. Ouders en kind worden door de jeugdzorgwerker begeleid.

De maatregelen van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing duren maximaal één jaar en kunnen steeds met maximaal één jaar worden verlengd.

De kinderrechter neemt niet zomaar het besluit om een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. Voordat de kinderrechter dat doet, wil de kinderrechter ook de mening van de ouders horen. Dat gebeurt op een zitting. Nicola van Vliet kan u tijdens zo’n zitting bijstaan. Als het kind twaalf jaar of ouder is, vraagt de kinderrechter ook de mening van het kind. Regelmatig wordt Nicola van Vliet door de kinderrechter verzocht kinderen in zulke gevallen tijdens de zitting bij te staan. De kinderrechter maakt bij de beslissing gebruik van de informatie uit het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming. De kinderrechter is niet verplicht om het verzoek toe te wijzen.

Gezagsbeëindigende maatregel

Indien ouders niet in staat zijn hun kind op te voeden en te verzorgen, kan de kinderrechter het gezag van ouders beëindigen. De kinderrechter bepaalt dan dat een ander voor bepaalde of onbepaalde tijd de voogdij over het kind krijgt. Meestal zal in zulke gevallen de voogdij door een Gecertificeerde Instelling (GI) worden uitgevoerd. Het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis. De ouders hebben dan officieel niets meer over het kind te zeggen, maar de gezinsvoogd betrekt hen voor zover mogelijk en informeert hen over het kind.

Heeft u een jeugdrecht advocaat in Breda nodig?

Neem dan contact met ons op.

Contact